Regulamin

V Bieg „Lotnej” w Haczowie

Regulamin V Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka
oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921

Haczów, 02.07.2023 r.

 CEL BIEGU

Upamiętnienie Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921, upamiętnienie rodaka haczowskiego odkrywcy miedzi i patrona tutejszej szkoły, popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Haczów.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Urząd Gminy w Haczowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Brzozowska" i Gminną Biblioteką Publiczną w Haczowie. Bieg odbędzie się 3 lipca 2022 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie (Haczów 95, 36-213 Haczów) oraz na stadionie sportowym w Haczowie.

Telefon kontaktowy do Organizatora: 13 4391002 wew. 16

PROGRAM

Zawody odbędą się wg następującego programu:


2 lipca 2023 r. (niedziela)


TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

BIEG odbędzie się na trasach o długości ok. 13 km i ok. 6 km, NORDIC WALKING ok. 6 km, z przewagą dróg szutrowych, polnych i leśnych, na terenie gminy Haczów.


Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach:


BIEG – 13 km

Limit czasowy: 2 godziny

Na trasie 1 punkt odżywczy z wodą.

Limit zawodników wynosi 150 osób.


BIEG – 6 km „Piątka Wyżykowskiego”

Limit czasowy: 1 godzina

Na trasie 1 punkt odżywczy z wodą.


NORDIC WALKING – 6 km

Limit czasowy: 1 godzina

Na trasie 1 punkt odżywczy z wodą.


Limit łączny zawodników na obu trasach wynosi 150 osób.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych wcześniej parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej lub w sposób nadmierny utrudniającej odbycie Zawodów na zaplanowanej trasie. Jednocześnie organizator dołoży wszelkich starań, by zmiany te zminimalizować.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 150 zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dla kategorii biegowej i kategorii Nordic Walking wynosi:Opłata nie podlega zwrotowi.


Opłat można dokonywać:


Tytuł przelewu powinien zawierać: imię, nazwisko i dopisek „Opłata startowa Bieg w Haczowie” lub kod rejestracji podany w systemie zgłoszeń.

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:


ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety w powyższych dyscyplinach zostanie przeprowadzona w kategorii generalnej. Nagrody przewiduje się w następujących kategoriach:


BIEG 13 km:BIEG 6 km i NORDIC WALKING:Zasady obowiązujące podczas zawodów:Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.

Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym.

COVID-19

Ze względu na zagrożenie epidemiczne Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, rekomendacjami rządowymi oraz organizacji międzynarodowych. Regulacje te będą publikowane przed biegiem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, limitu uczestników lub odwołania poszczególnych edycji ze względu na sytuację epidemiczną.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.


Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Urząd Gminy w Haczowie, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące usługi śledzenia GPS.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.haczow.pl/bieg


Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.