Regulamin biegów dla dzieci

VI Bieg „Lotnej” w Haczowie
Biegi dla dzieci

Regulamin VI Biegu im. Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka
oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921
Haczów, 30.06.2024 r. Biegi dla dzieci.

 CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Urząd Gminy w Haczowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Brzozowska" i Gminną Biblioteką Publiczną w Haczowie. Bieg odbędzie się 30 czerwca 2024 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie (Haczów 95, 36-213 Haczów) oraz na boisku ORLIK w Haczowie.


Telefon kontaktowy do Organizatora: 13 4391002 wew. 16

PROGRAM

Zawody odbędą się wg następującego programu:


30 czerwca 2024 r. (niedziela) – parking przy boisku ORLIK w Haczowie


KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANSE

Zawody zostaną rozegrane na następujących dystansach dla konkretnych kategorii wiekowych:

I - dzieci urodzone w latach 2023-2018 – ok. 200 m

II - dzieci urodzone w latach 2017-2015 – ok. 400 m 

III -dzieci urodzone w latach 2014-2012 – ok. 800 m

IV - dzieci urodzone w latach 2011-2009 – ok. 1000 m 


Limit łączny uczestników wszystkich kategorii: 200 osób.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych wcześniej parametrów trasy. 

UCZESTNICTWO

Aby zgłosić dziecko do udziału w zawodach rodzice lub prawni opiekunowie powinni spełnić  następujące warunki:Zgłoszeń można dokonywać na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_lotnej/


Odbioru pakietów startowych dokonywać można w godzinach pracy Biura Zawodów. 

OPŁATA STARTOWA

Udział w Biegu jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:


ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Zasady obowiązujące podczas zawodów:


BEZPIECZEŃSTWO

Rodzice lub opiekunowie prawni decydują o udziale dziecka w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.


Zgłaszając dziecko do Zawodów każdy rodzic lub opiekun prawny deklaruje, iż stan zdrowia zgłaszanego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. 

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.


Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Urząd Gminy w Haczowie, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.


Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.


Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak firmy pomiaru czasu itp. 


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.


Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: https://bieg.haczow.pl


Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.